Jesteś tutaj: Home » Informacje » Pojęcie i zakres zdolności kredytowej

Pojęcie i zakres zdolności kredytowej 


Zdolność kredytowa określana jest jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Jednak posiadanie zdolności kredytowej nie jest warunkiem koniecznym, by uzyskać kredyt. Bank może udzielić kredytu osobie posiadającej zdolność prawną pod warunkiem, że ustanowi odpowiednie zabezpieczenie kredytu, bądź przedstawi plan działania, którego realizacja zapewni uzyskanie zdolności kredytowej.

Jak się bada zdolność kredytową?

bankZdolność kredytową bada się w oparciu o dotychczasową historię kredytową, dotychczasowe wyniki finansowe oraz za pomocą prognozowanego stanu gotówki, który porównuje się z wydatkami, jakie pojawią się w przyszłości. Jeżeli posiadane środki pieniężne przewyższą zobowiązania, można wnioskować, że kredytobiorca będzie w stanie spłacać zaciągnięty kredyt, w przeciwnym wypadku nie posiada on zdolności kredytowej. Zdolność kredytowa jest często badana w oparciu o środki pieniężne, spodziewane wpływy, zobowiązania oraz inne płatności, co razem stanowi wskaźnik zdolności kredytowej.

Zdolność kredytowa zawiera dwa podstawowe składniki oceny: personalny oraz ekonomiczny. Z personalnego punktu widzenia bank bada kredytobiorcę pod kątem: charakteru, stanu rodzinnego, stanu majątkowego, reputacji, kwalifikacji zawodowych, dotychczasowego doświadczenia, zdolności menedżerskich, ponadto obejmuję ocenę etyczno–moralną, lojalność, solidność, odpowiedzialność. Ekonomiczne aspekty oceny wnioskodawcy zawierają ocenę sytuacji finansowej, jakość zabezpieczeń kredytu. W kredytach konsumpcyjnych dominuje ocena personalna, natomiast w kredytach na działalność gospodarczą dominuje metoda ekonomiczna.

Wstępna ocena wniosku

ocena zdolnosci kredytowejBanki posiadają indywidualne wnioski kredytowe, które różnią się od siebie formą oraz zawartą we wniosku treścią. Każdy kredytobiorca jest inny, dlatego wymagania banku są sformułowane w formie opisowej w regulaminach kredytowania. Każdy wniosek zawiera część informacyjną, która charakteryzuje kredytobiorcę i jego stan majątkowo – finansowy, oraz część dotyczącą przedmiotu wniosku.

Informacje o wnioskodawcy są niezwykle ważne z uwagi na możliwość oszustwa – fikcyjnie działające przedsiębiorstwa, czy też osoby podszywające się pod tożsamość kogoś innego. Należy, na podstawie dokumentów, zweryfikować legalność prowadzonej działalności, a także tożsamość wnioskodawcy. Jeżeli kredytobiorcą jest klient banku, który posiada w nim rachunek, identyfikacja takiej osoby jest wtedy znacznie łatwiejsza, ponieważ została przeprowadzona wcześniej, w momencie zakładania konta bankowego. Z tego powodu weryfikacja dokumentu tożsamości często odbywa się dopiero w momencie podpisywania umowy.

Merytoryczna część wniosku powinna zawierać informacje, które są niezbędne do jego oceny. Powinny one prezentować zamierzenia kredytobiorcy i możemy tu wymienić:

  • cel kredytu,
  • uwiarygodnienie efektywności wskazanego celu,
  • wnioskowaną kwotę kredytu,
  • wysokość i rodzaj rat,
  • proponowane terminy spłaty rat,
  • sytuacja finansowa i majątkowa wnioskodawcy,
  • forma zabezpieczenia kredytu,
  • informacja o zadłużeniu wnioskodawcy,
  • informacje uzupełniające (dodatkowe okoliczności mające znaczenie dla oceny wniosku).

Ważne informacje: Jak zwiększyć zdolność kredytową »

Niektóre z wymienionych informacji powinny być poparte odpowiednimi dokumentami, tj. historia operacji na posiadanym rachunku, stan zadłużenia na posiadanej karcie kredytowej, itp. Bank może poprosić o podanie innych danych, bądź przedstawienie wielu innych dokumentów, natomiast kredytobiorca może stopniowo dostarczać takie dokumenty.

Cel kredytu często jest uważany za informację zbędną, natomiast jest on potrzebny, ponieważ środki pieniężne, które zostały przeznaczone na realizację konkretnych zamierzeń mają powodować polepszenie sytuacji finansowej kredytobiorcy, co jest źródłem spłaty kredytu. Często stanowi to również zabezpieczenie spłaty kredytu. Z tego powodu niezwykle istotna jest ocena efektywności kredytu. Wnioskowaną kwotę kredytu, termin jego spłaty oraz wysokość rat proponuje wnioskodawca w zależności od jego możliwości finansowych. Bank weryfikuje te propozycję i może je zaakceptować lub zaproponować własne. Sytuacja finansowa wnioskodawcy powinna być potwierdzona odpowiednimi dokumentami, załączonymi do wniosku. Kredytobiorca musi również wskazać zabezpieczenie spłaty kredytu, które bank może zaakceptować lub odrzucić i zaproponować inną formę. Należy zabezpieczyć kwotę kredytu, a także odsetki należne bankowi w przyszłości.

badanie zdolnosci kredytowej

Informacja o zadłużeniu wnioskodawcy i złożonych w innych bankach wnioskach o przyznanie produktów kredytowych jest potrzebna do oceny zdolności kredytowej oraz możliwości zdublowania kredytu. Jeżeli wnioskodawca ukryje takie informacje przed bankiem, narusza regulamin udzielania kredytów i może stać się to przyczyną odmownej decyzji lub wypowiedzenia umowy kredytu, dla już zawartej umowy. Informacje uzupełniające są to wszystkie elementy, które mogą być ważne dla oceny zdolności kredytowej. W przypadku przedsiębiorstw może to być np. nawiązanie współpracy z renomowaną firmą, czy też wdrażanie nowej technologii. Dla osób fizycznych może to być posiadanie źródła dodatkowego dochodu np. z wynajmu mieszkania.

Ważne informacje: Oblicz zdolność kredytową »

Wstępna ocena wniosku ma na celu weryfikację, czy są zawarte w nim informacje, które są niezbędne do procesu podejmowania decyzji kredytowej. Jeżeli pojawiają się braki we wniosku lub dołączonej dokumentacji, bank odmawia przyjęcia wniosku i zaleca uzupełnienie brakujących elementów.


Dodaj komentarz