Jesteś tutaj: Home » Informacje » Stypendia – najlepszy sposób na podreperowanie studenckiego budżetu

Stypendia – najlepszy sposób na podreperowanie studenckiego budżetu 


Panuje przekonanie, że student nigdy nie ma wystarczająco dużo pieniędzy, nie dojada i kupuje najtańsze produkty spożywcze i inne. Tymczasem, student operatywny potrafi wykorzystywać nadarzające się szanse i zyskać stypendia z uczelni czy z Urzędu Miasta i Urzędu Gminy. Jakie środki finansowe mogą przysługiwać polskim żakom?

Stypendium dla ubogich studentów

Jeśli dochody rodziny studenta nie są duże, może on ubiegać się o uzyskanie stypendium socjalnego z uczelni publicznej i niepublicznej, bez względu na to czy pobiera naukę na studiach stacjonarnych czy niestacjonarnych.

Już od pierwszego roku studiów można pobierać stypendium socjalne, którego wysokość zależna jest od uczelni, na której jest ono pobierane oraz od osiąganego przez studenta dochodu. Wynosi ono od 200 zł do nawet 800 zł miesięcznie, dlatego warto się nim zainteresować. Studenci pierwszych lat studiów otrzymują stypendium socjalne po rozpatrzeniu ich wniosków, z opóźnieniem – dopiero w grudniu, ale wraz z wyrównaniem kwot za październik i listopad. Szczegółowe zasady przyznawania takiego wsparcia finansowego dla studentów określa rektor w porozumieniu z samorządem studentów i podaje je do wiadomości publicznej w regulaminie przyznawania pomocy materialnej. Pewne ogólne zasady starania się o stypendium socjalne określają:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym,
  • Kodeks postępowania administracyjnego.

Generalnie, to stypendium przysługuje najmniej zamożnym studentom. We wniosku należy podać dochód na osobę w rodzinie i nie może być on wyższy od dochodu ustalonego przez rektora w porozumieniu ze studentami. Prawo o szkolnictwie wyższym określa, że w rozpoczynającym się roku akademickim prawo do stypendium socjalnego ma każdy student, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 668,2 zł netto (rok akademicki 2015/2016).

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości otrzymać mogą studenci zamieszkali w domu studenckim lub w obiekcie innym niż campus, o ile codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium naukowe

Mianem stypendium naukowego można określić stypendium rektora dla najlepszych studentów z danego roku oraz stypendium ministra nauki za osiągnięcia w nauce czy za wybitne osiągnięcia sportowe (stypendium sportowe).

Stypendium rektora przyznawane jest za wyniki w nauce lub w sporcie. Mogą się o nie ubiegać studenci, którzy już zaliczyli pierwszy rok studiów, mają wysoką średnią ocen z przedmiotów lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Rektor przyznaje takie świadczenie nie więcej niż dla 10 proc. liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni. Kryteria przyznawania pomocy dodatkowo mogą obejmować aktywność studenta w nauce, sztuce i sporcie, a nie tylko średnią ocen. Podnosząc swoje oceny z poszczególnych przedmiotów można zwiększyć swoje szanse na otrzymanie stypendium, w czym pomogą notatki i inne materiału dydaktyczne na PERKnotes.

Zapomoga losowa

Dla studentów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym, przeznaczone są zapomogi. Mogą one być przyznane w przypadku ciężkiej choroby – samego studenta lub bliskich osób z rodziny, śmiercią członka rodziny, utratą dobytku w wyniku działania sił natury, czy na przykład z uwagi na urodzenie dziecka studenta. Szczegółowe kryteria przyznawania zapomogi powinien zawierać regulamin pomocy materialnej danej uczelni, ale zapomoga jest przyznawana tylko dwa razy do roku i należy dobrze udokumentować zdarzenie losowe, w związku z którym student stara się o przyznanie takiej pomocy materialnej.

flaga-z-haslem


Dodaj komentarz